PCPA

Mr. Shahid Salim Qureshi

Senior Vice-Chairman

Mr. M. Ehsan Karim

Vice Chairman